ČASCH: Pozvánka na Valné shromáždění

ČESKÁ ASOCIACE STEEPLECHASE, z. s.

Box 145, 530 02 Pardubice

mobil: 777 855 006, 602 429 629

e- mail: petr.bda@post.cz, jvana@tiscali.cz

IČO: 42941466

Pardubice 24.10.2023

 

P o z v á n k a

na valné shromáždění, které se koná

v sobotu dne 2. prosince 2023

Jednání proběhne v klubovně hřebčína (statku) Mnětice

Presence v 10.00 hod.

Začátek jednání ve 10.30 hod.

 

Program:

1) Zahájení

2) Volba mandátní a volební komise

3) Volba zapisovatele a návrhové komise

4) Volba ověřovatelů zápisu

5) Zpráva mandátové komise

6) Návrh změny jednacího řádu

7) Schválení programu jednání VS

8) Návrh kandidátky nového výboru ČASCH

9) Zpráva o činnosti výboru ČASCH za rok 2023

10) Zpráva revizní komise a pokladní zpráva 2023, návrh rozpočtu 2024

11) Volba nového výboru ČASCH

12) Volba revizní komise

13) Diskuse k předneseným zprávám

Přestávka

14) Přijetí nových členů a čestných členů ČASCH

15) Zhodnocení překážkové sezóny 2023

16) Připomínky a návrhy k DU, DŘ, činnosti DK, slož. Odbor. komisí JC ČR

Přestávka

17) Příprava překážkové sezóny 2024

18) Diskuse

19) Usnesení valného shromáždění a závěr

 

 

Připravte laskavě své vlastní podněty.

Při presenci lze vyrovnat členské příspěvky pro rok 2023 a 2024. Hlasovací právo ve volbách mají právoplatní členové ČASCH. Volby dle platného volebního řádu.

Na Vaší účast se těší Výbor ČASCH!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Josef V á ň a v. r.

                                                                                                                                                   předseda ČASCH